Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. NMP Pośredniczki Łask
Dzisiaj jest: Piątek, 24 wrzesień 2021
Rekrutacja do Katolickiego LO
Warunki przyjęcia ucznia

Warunkiem przyjęcia do szkoły jest złożenie następujących dokumentów oraz spełnienie poniższych kryteriów:

 • Podanie o przyjęcie do szkoły.
 • Świadectwo ukończenia gimnazjum.
 • 3 fotografie.
 • Pozytywny wynik egzaminu OKE*.
 • Opłata wpisowego.
 • Wypełniony formularz - Dane osobowe ucznia.
 • Rozmowa wstępna.

 

Podstawą przyjęcia ucznia do klasy I KLO jest wynik procedury klasyfikacyjnej.

 

Na procedurę klasyfikacyjną składają się:

 • wyniki nauczania w semestrze pierwszym w trzeciej klasie gimnazjum – średnia ocen powinna być większa lub równa 4,0,

 • minimum 35 pkt. z części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego,

 • minimum 35 pkt. z części matematyczno-przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego

 • średnia ocen na świadectwie – minimum 4,0

 • co najmniej dobra ocena ze sprawowania

 • rozmowa z rodzicami lub prawnymi opiekunami ucznia,

 • rozmowa z uczniem.

 1. Dyrektor dokonuje rekrutacji spośród kandydatów, którzy spełnili warunki określone przez szkołę w zasadach rekrutacji na dany rok szkolny.

 2. Decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły podejmuje Dyrektor po zapoznaniu się z wynikami procedury kwalifikacyjnej.

 3. Dyrektor może odstąpić od zasad rekrutacji i kryteriów naboru wymienionych w punktach 1 i 2 w wyjątkowych przypadkach.

 4. Dyrektor może przyjąć ucznia do szkoły w trakcie trwania pierwszego lub drugiego semestru na dowolnym poziomie kształcenia.

 5. Uczeń nabywa prawa ucznia w szkole z chwilą dokonania przez rodzica lub prawnego opiekuna wpłaty wpisowego w wysokości 390 zł. oraz po wpisaniu na listę uczniów.

 6. Czesne w klasie 1 KLO wynosi 290 zł.
odwiedzono nas: 7431289 razy